ankara escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

https://206.189.84.179/ https://web.smpn13madiun.sch.id/pgslot/ padi123 server thailand padi123 mahaspin slot bonus https://tp4d.garutkab.go.id/produk/thailand-asli/
Genel

Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde Cepten Sağlık Harcamaları ve Anti Mikrobiyal Direnç İlişkisi

Bu yazı, The Lancet Infection Diseases’de 9 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan ‘’OUT-OF-POCKET HEALTH EXPENDİTURES AND ANTİMİCROBİAL RESİSTANCE İN LOW-İNCOME AND MİDDLE-İNCOME COUNTRİES: AN ECONOMİC ANALYSİS’’ adlı makalenin çevirisinin özetidir. Makale, düşük ve orta gelirli ülkelerde cepten sağlık harcamaları ile antimikrobiyal direnç arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.

Antimikrobiyal direnç, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde yıllardır yaşanan ilerlemeyi geriye döndüren ve her geçen gün büyüyen küresel bir halk sağlığı sorunudur. CDC (Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi), ABD’de antibiyotik direncinin bir yılda 23000 ölüme neden olduğunu tahmin etmektedir. DSÖ, sıradan enfeksiyonlar ve küçük yaralanmalar sonucu ölümlerin yaşanacağı ’’antibiyotik sonrası bir çağa’’ (post-antibiotic era) doğru gidildiği ikazında bulunmaktadır.

Çalışmada DSÖ 2014 Antibakteriyel Direnç Küresel Gözlem Raporu ve 2007 yılı sonrası literatür taranarak tespit edilen düşük ve orta gelirli 47 ülkeye (23 Afrika, sekiz Amerika, üç Avrupa, sekiz Ortadoğu, üç Güneydoğu Asya ve iki Batı Pasifik DSÖ Bölgesi ülkesi) ait dirençli bakteri yüzdesinin, bu ülkelerdeki cepten sağlık harcamasınının toplam sağlık harcamalarındaki payı, ilaç için katkı payı gerekliliği, geliştirilmiş sanitasyon imkanlarına erişen nüfusun yüzdesi, hayvancılık üretim indeksi, yoksulluk gibi sağlığın bazı belirleyicileri ile olan ilişkisi incelenmiştir. Örnekteki ülkelerin dirençli bakteri yüzdesinin ortanca değeri %15 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca bu ülkelerde, toplam sağlık harcamalarının %49’u hane halkı tarafından yapılmaktadır. Hane halkı harcamalarının da %76’sı direk sağlık sunucusuna ödenen ve yarıdan çoğu ilaçları kapsayan cepten harcamalardı.

Analiz sonucunda antimikrobiyal direnç ile özellikle ilaçlar için yapılan cepten sağlık harcamaları arasında kuvvetli bir ilişkili bulunmuştur. Cepten sağlık harcamalarında her %10’luk artış dirençli bakteri yüzdesinde %3,2’lik bir artışa neden olmaktadır. (95% CI 1·17–5·15; p=0·002). Diğer belirleyiciler ile antimikrobiyal direnç arasında bir ilişki ortaya konamamıştır.

Sağlık ekonomistlerinin, ‘’maliyet paylaşımlarının gereksiz sağlık hizmeti talebini azaltacağı’’ görüşünün aksine özellikle kamu sağlık hizmetlerinde ilaçlarda (antibiyotikler dahil) maliyet paylaşımı, hizmet kullanıcılarını kalitesiz, denetlenmeyen, çoğunlukla informal, kar amaçlı çalışan sağlık sunucularına veya kendi kendilerine ilaç kullanmaya yönelmelerine neden olabilmektedir. Bu durum düşük kalitede, yetersiz ve yanlış dozda tedavi sonucu antimikrobiyal direncin yayılmasında rol oynamaktadır.

Nijerya’da yapılan bir çalışma kullanılan düşük kalitedeki ilaçların kamuya ait kurumlarla karşılaştırıldığında büyük bir bölümünün özel sağlık sunucularından kaynaklandığı bulunmuştur. Diğer bir çalışmada da özel sunucuların önerdiği antibiyotik tedavi sürelerinin kamu sektörüne göre daha kısa olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kamu sektörünün tanı, reçete ve sübvanse edilen yüksek kaliteli antimikrobiyal ajan sağlama kapasitesinin güçlendirilmesi, hizmet kullanıcılarının düşük kalite ve standartlardaki tıbbi bakım seçeneklerine yönelmeleri konusunda caydırıcı olabilir.

 

Çeviren: Dr. Utku Urgan

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş.Gör.

Bu yazı HalkınSağlığı.org sitesinde yayınlanmıştır.

Yazar Hakkında

Ara?. Gör. Taner ONAY

Dijital Hemşire - Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni

Eğitim:
Lisans - ÇOMÜ / Hemşirelik
Lisans - Anadolu Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yüksek Lisans - KOÇ Üniversitesi / Hemşirelik
Doktora - Marmara Üniversitesi / Tıp Eğitimi

İş Deneyimi:
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik Deneyimi:
İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü - Öğretim Görevlisi
Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik - Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - Araştırma Görevlisi

Yazı ile ilgili düşünceni belirt